ASFALT

Beton asfaltic deschis cu criblura
– cu bitum / BAD 25
– cu bitum aditivat / BAD 25a
Standard SR.174-1/2009.

Beton asfaltic deschis cu pietris concasat
– cu bitum / BADPC 25
– cu bitum aditivat / BADPC 25a
Standard SR.174-1/2009.

Beton asfaltic deschis cu pietris sortat
– cu bitum / BADPS 25
– cu bitum aditivat / BADPS 25a
Standard SR.174-1/2009.

Beton asfaltic bogat in criblura
– cu bitum / BA 16, BA 8
– cu bitum aditivat / BA 16a, BA 8a
Standard SR.174-1/2009.

Beton asfaltic cu pietris concasat
– cu bitum / BAPC 16
– cu bitum aditivat / BAPC 16a
Standard SR.174-1/2009.

Beton asfaltic rugos
– cu bitum / BAR 16
– cu bitum aditivat / BAR 16a
Standard SR.174-1/2009.

Mixturi asfaltice stabilizate cu fibre
– cu bitum / MASF 8, MASF 16
Standard SR.174-1/2009.

Anrobat bituminos cu agregate mari
– cu bitum / AB 2
– cu bitum aditivat / AB 2a
Standard SR 7970/2001.

Standarde de calitate:

simtex ios9 iso14 ohsas