ASFALT

Beton asfaltic deschis cu criblura
- cu bitum / BAD 25
- cu bitum aditivat / BAD 25a
Standard SR.174-1/2009.

Beton asfaltic deschis cu pietris concasat
- cu bitum / BADPC 25
- cu bitum aditivat / BADPC 25a
Standard SR.174-1/2009.

Beton asfaltic deschis cu pietris sortat
- cu bitum / BADPS 25
- cu bitum aditivat / BADPS 25a
Standard SR.174-1/2009.

Beton asfaltic bogat in criblura
- cu bitum / BA 16, BA 8
- cu bitum aditivat / BA 16a, BA 8a
Standard SR.174-1/2009.

Beton asfaltic cu pietris concasat
- cu bitum / BAPC 16
- cu bitum aditivat / BAPC 16a
Standard SR.174-1/2009.

Beton asfaltic rugos
- cu bitum / BAR 16
- cu bitum aditivat / BAR 16a
Standard SR.174-1/2009.

Mixturi asfaltice stabilizate cu fibre
- cu bitum / MASF 8, MASF 16
Standard SR.174-1/2009.

Anrobat bituminos cu agregate mari
- cu bitum / AB 2
- cu bitum aditivat / AB 2a
Standard SR 7970/2001.

Standarde de calitate:

simtex ios9 iso14 ohsas